امید میرزائی

درباره من

دکتر امید میرزائی
image

استاد گروه آموزشی سرامیک @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

سلام دوستان به سایت شخصی من خوش آمدید. من از سال 1387 فعالیت علمی خود را در دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی شروع کرده ام و مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نموده ام. تاکنون موفق به چاپ بیش از 60مقاله علمی و پژوهشی در  مجلات علمی خارجی و داخلی چاپ نموده ام. همچنین بیش 35 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تربیت نموده ام. 2 ثبت اختراع و چند طرح پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه سمنان از سایر فعالیت هایم می باشد. ......

محقق گوگل

(1401/4/13)

استنادات

2459

h-index

20

i10-index

38

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1401/4/10)

استنادات

1919

مقالات

70

h-index

17

مؤلفین همکار

85

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

١٣٨٧-١٣٧٩

دكتري

صنعتي اصفهان

١٣٧٩-١٣٧٧

کارشناسي ارشد

شيراز

مقطع کارشناسي(١٣٧٧-١٣٧٣)‏،محل تحصيل: دانشگاه صنعتي اصفهان مقطع ()، محل تحصيل: دانشگاه شيراز مقطع دكتري (١٣٨٧-١٣٧٩)، محل تحصيل: دانشگاه صنعتي اصفهان

١٣٧٧-١٣٧٣

کارشناسي

صنعتي اصفهان

مقطع ()‏،محل تحصيل: دانشگاه مقطع کارشناسي ارشد (١٣٧٩-١٣٧٧)، محل تحصيل: دانشگاه شيراز مقطع دكتري (١٣٨٧-١٣٧٩)، محل تحصيل: دانشگاه صنعتي اصفهان

تجارب

1389-1392

مسوول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

شناخت بلورها و خواص آن ها (کريستالوگرافي)

سنتز نانوپودرها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Structural and magnetic characterization of (FeCo)1−xCrx nanowires array prepared by pulsed electrodeposition
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2021)
9511187003*, ^امید میرزائی, علی قاسمی, ^محمد تجلی
An investigation of corrosion behavior of Al–B4C nanocomposites in various corrosive solutions
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2020)
9521189005, ^محبوبه آزادی*, ^امید میرزائی
Effect of HfB2 and WC additives on the ablation resistance of ZrB2–SiC composite coating manufactured by SPS
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9312187100, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی, محمد ذاکری
Effects of manufacturing parameters on the corrosion behavior of Al–B4C nanocomposites
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2020)
9521189005, ^محبوبه آزادی*, ^امید میرزائی
Texture development during austempering process of an AISI 4130 steel
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
9328115003, ^امید میرزائی*, ^عباس هنربخش رئوف, ^احسان برهانی
The effects of ball milling time on the rheological, optical, and microstructural properties of YAG transparent ceramics
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2020)
9211187007*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
UP-quenched SAE 4130 steel: Mechanical properties assessment and bainite formation
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
9328115003, ^امید میرزائی, ^عباس هنربخش رئوف, ^احسان برهانی*
Effect of doping of Zn-Zr binary mixtures on CoFe2-2xZnxZrxO4 (x=0, 0.1, 0.25, 0.5) for the hyperthermia application
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2020)
9511189011, ^حسن کوهستانی*, ^امید میرزائی
Microstructure investigation of V2AlC MAX phase synthesized through spark plasma sintering using two various sources V and V2O5 as the starting materials
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9311187005, ^امید میرزائی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, منصور رضوی
Investigation of Hardness, Morphology and Structural Analysis of NiCrBSi Composite Coating on Plain Carbon Steel
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9411189011*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
An investigation into the microstructure and mechanical properties of V2AlC MAX phase prepared by microwave sintering
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
محسن حسین زاده*, احسان غسالی, ^امید میرزائی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, مسعود علیزاده, یاسین اروجی, تورج عباد زاده
Evaluation of microstructural and mechanical properties of A356composite strengthened by nanocrystalline V8C7-Al2O3particles synthesized through mechanically activated sintering
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9311187005, ^امید میرزائی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Magnetic and morphological characterization of bulk Bi2Fe4O9 derived by reverse chemical co-precipitation: A comparative study of different sintering methods
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9411189012, ^امید میرزائی*, هومان شکرالهی, 9311189003
An investigation into the microstructure and mechanical properties of V4AlC3 MAX phase prepared by spark plasma sintering
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9311187005, ^امید میرزائی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*
Correlation between structural and magnetic properties of substituted (Cd, Zr) cobalt ferrite nanoparticles
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS(2019)
9211189015, بهزاد آبشت*, ^امید میرزائی, ^حسن عبداله پور
Comparison of synthesis and spark plasma sintering of YAG nano particles by variation of pH and precipitator agent
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9222187002, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی, محمد رضا لقمان استارکی
Influence of TEOS and MgO addition on slurry rheological, optical, and microstructure properties of YAG transparent ceramic
OPTICAL MATERIALS(2018)
9211187007, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی*
Influence of solid loading on the rheological, porosity distribution, optical and the microstructural properties of YAG transparent ceramic
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9211187007, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی*
Evaluation of hardness, wear resistance of nano-sized titanium carbide reinforced commercial casting Lm2 alloy matrix
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9311184002, ^بهروز قاسمی*, ^امید میرزائی
A comparative study of synthesis and spark plasma sintering of YAG nano powders by different co-precipitation methods
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9222187002*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, محمد رضا لقمان استارکی
Evaluation of the superparamagnetic and biological properties of microwave assisted synthesized Zn & Cd doped CoFe2O4 nanoparticles via Pechini sol–gel method
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2018)
9211086004, ^سید محمد صادق نوربخش*, ^امید میرزائی
تاثیر زمان آسیاکاری و خواص رئولوژیکی در دستیابی به همگنی فازی و ریزساختاری
مواد و فناوری های پیشرفته(2018)
9211187007, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی
Structural, electrical and magnetic properties improvement of Bi1−xYxFe0.8Mn0.2O3 ultra-fine nanoparticles synthesized via reverse chemical co-precipitation technique
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9411189006, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی
Structural, morphological and magnetic parameters investigation of multiferroic (1-x)Bi2Fe4O9- xCoFe2O4 nanocomposite ceramics
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9311189016, ^امید میرزائی, ^عباس هنربخش رئوف*, 9311189003, 9411189012
Monitoring the Bi/Fe ratio at different pH values in BiFeO3 nanoparticles derived by normal and reverse chemical co-precipitation: A comparative study on the purity, microstructure and magnetic properties
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9411189006, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی, 9311189003
Magnetic and morphological characterization of Bi2Fe4O9 nanoparticles synthesized via a new reverse chemical co-precipitation method
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
امیر ناصر لواسانی*, ^امید میرزائی, هومان شکراللهی, 9311189016, 9411189012
Comparison between microwave and conventional calcination techniques in regard to reactivity and morphology of co-precipitated BaTiO3 powder, and the electrical and energy storage properties of the sintered samples
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9211189010, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
Effect of Heat Treatment and Reinforcements on the
metallic foams(2017)
9211189011, نیما موحد*, سید محمد حسین میرباقری, ^امید میرزائی
The effects of pH and excess Al3+ content on the microstructure and phase evolution of YAG polycrystals
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9222187002, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی, محمد رضا لقمان استارکی
تاثیر اتمسفر فرآیند پخت روی خواص الکتریکی و نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی دارای آلایش آلومینیوم و تیتانیم
علوم و مهندسی سطح(2017)
اکبر اسحاقی*, 9111187002, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی
Synthesis behavior and magnetic properties of Mg-Ni co-doped Y-type
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2016)
یوسف علیزاد فرزین*, ^امید میرزائی, علی قاسمی
Effect of annealing and post-annealing in reducingatmosphere on the structural, optical and electricalproperties of nanostructured ATZO thin films
OPTIK(2016)
9111187002, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی, اکبر اسحاقی
The effects of Ti concentration on the structure, optical, and electricalproperties of Al and Ti co-doped ZnO thin films
OPTIK(2016)
9111187002*, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی, دکتر اکبر اسحاقی
Fabrication and characterization of optical and electrical properties of AleTi Co-doped ZnO nano-structured thin film
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
9111187002, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی, اکبر اسحاقی*, اکبر اسحاقی
Microstructure and Magnetic Properties of Sr2Co1.7Mg0.3Fe11.2 Hexaferrite Synthesized by Auto-Combustion Sol-Gel Method
Advanced Ceramics Progress(2015)
9211189007*, ^عباس هنربخش رئوف, ^امید میرزائی, یوسف علیزاد فرزین
Characterization of Mesoporous Cobalt Ferrite Foam Fabricated from Sol-Gel-Derived Nanoparticles
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2015)
8911187002, ^عباس هنربخش رئوف, ابوالقاسم عطایی, Abolghasem Ataie, ^امید میرزائی
تاثیر دمای رخنه دهی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی سرامیک های RBBC
مواد نوین(2015)
حمیدرضا بهاروندی, ^امید میرزائی, مهدی عربی
Characterization of Cr(VI) Removal from Aqueous Solutions by Natural Hydroxyapatite from Bone Ash and Determination of Optimum Conditions
indian journal of science and technology(2015)
^امید میرزائی, حمیرا ابراهیم زاده
Characterization of Cr(VI) Removal from Aqueous Solutions by Natural Hydroxyapatite from Bone Ash and Determination of Optimum Conditions
indian journal of science and technology(2015)
^امید میرزائی, حمیرا ابراهیم زاده
Study of the magnetic and structural properties of Al-Cr co-doped Y-type hexaferrite prepared via sol-gel auto-combustion method
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B(2015)
^امید میرزائی, علی قاسمی
Characterization of mesoporous nanostructured cobalt ferrite foams fabricated by microwave and conventional sintering routes
JOURNAL OF POROUS MATERIALS(2015)
حمیدرضا امامیان, 8911187002, ^عباس هنربخش رئوف, ابوالقاسم عطایی, Ataie Abolghasem, ^امید میرزائی
ساخت پریفرم‌های متخلخل کاربید بور به روش ریخته‌گری ژلی در سیستم مونومری MAM-MBAM و فلزخورانی توسط مذاب سیلیسیم
(2015)
^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
A case study in vapor phase synthesis of Mg–Al alloy nanoparticles by plasma arc evaporation technique
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL(2015)
محمد کربلایی اکبری, روزبه درخشان, ^امید میرزائی
Influence of Mg and Ni substitution on structural, microstructural and magnetic properties of Sr2Co2xMgx/2 Nix/2Fe12O22(Co2Y) hexaferrite
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2014)
^امید میرزائی, علی قاسمی
Synthesis and structural evolution of vanadium carbide in nano scale during mechanical alloying
(2014)
منصور رضوی, امین عبدالهی, ^امید میرزائی
Investigation of particle size and reinforcement content on mechanical properties and fracture behavior of A356-Al2O3composite fabricated by vortex method
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS(2014)
حمیدرضا بهاروندی, ^امید میرزائی
a case study for fabrication of mncnt-tio2 hybrid reinforced Aluminium Matrix Nanocomposites
(2014)
^امید میرزائی
Mechanochemical Carboaluminothermic Reduction of WO3 to produce Al2O3–WC nanocomposite
(2014)
^نجمه ذاکری, ^امید میرزائی
structural and mechanical characterization of Al-based composite reinforced with heat treated Al2O3 particles
MATERIALS & DESIGN(2014)
^امید میرزائی, پیمان سعیدی
Synthesis and characterization of V8C7 nanocrystalline powder by heating milled mixture of V2O5 C and Ca via mechanochemical activation
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY(2014)
^امید میرزائی
Fabrication of nano-sized Al2o3 reinforced casting aluminum composite focusing on preparation process of reinforcement powders and evaluation of its properties
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2013)
حمیدرضا بهاروندی, ^امید میرزائی
Nano-sized aluminum oxide reinforced commercial casting A356 alloy matrix:Evaluation of hardness , wear resistance and compressive strength focusing on particle distribution in aluminum matrix:
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2013)
حمیدرضا بهاروندی, ^امید میرزائی
Effects of Ni addition on the microstructure and properties of nanostructured copper- germanium alloys
INTERMETALLICS(2013)
محبوبه نظریان .سامانی , ^حسن عبداله پور, ^امید میرزائی, علیرضا کمالی , مسعود نظریان سامانی
Influence of PbO and TiO2 additives on the microstructure development and magnetic properties of Ni-Zn soft ferrites
(2013)
^امید میرزائی
Fabrication on nano structure ferrite foam
(2013)
^عباس هنربخش رئوف, ابوالقاسم عطایی, ^امید میرزائی
Characterization of properties of Al–Al2O3 nano-composite synthesized via milling and subsequent casting
(2013)
منصور رضوی, ^امید میرزائی, راضیه قادری
Mechanochemical Carboaluminothermic Reduc on of V2O5 to Produce VC-Al2O3 Nanocomposite
Journal Teknologi(2012)
^امید میرزائی
Fabrication and study on mechanical properties and fracture behavior of nanometric Al2O3 particle-reinforced A356 composites focusing on the parameters of vortex method
MATERIALS & DESIGN(2012)
^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
Prepara on and Characterization on of Nanoporous Silica Aerogel Granules on The Basis of Water Glass Via Ambient Pressure Drying Method
Journal Teknologi(2012)
^امید میرزائی, محمدرضا سلیمانی درچه , علی سلیمانی درچه
Characterization and magnetic coercivity of nanostructured (Fe50Co50)100-XVX=0,2,4 powders containing a small amount of Co3V intermetallic obtained intermetallic obtained by mechanical alloying
POWDER TECHNOLOGY(2011)
بهزاد چیت سازان, هومان شكراللهی, علیرضا بهوندی, ^امید میرزائی
Microwave versus conventional sintering :A review of fundamentals advantage and applications
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2010)
^امید میرزائی
تاثیر افزودنی کربن اکتیو بر روی ریزساخنار و ترکیبات فازی سرامیک کاربید بور زینتر .اکنشی
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد(0)
9111189007*, ^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
A mathematical-physical model to compare the heating potential of the ferromagnetic and superparamagnetic nanoparticles
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS(2022)
9511187004, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
The role of FeCo and FeCoCr nanowires array on the formation of single phase bi-magnets
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2021)
ابراهیم پایمزد*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
The effect of the particle size on the heating and drug release potential of the magnetic nanoparticles in a novel point of view
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2021)
9511187004, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی بازپخت بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد ابزار SPK 1/2080 در محیط حاوی 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم
نوزدهمین کنگره ملی خوردگی(2021-05-18)
حانیه مبتکر, ^محبوبه آزادی*, ^امید میرزائی
Synthesize and Characterization of Lead tungstate (PbWO4) nanoparticles for Optical Applications
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو(2021-02-17)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
مکانیزم تشکیل ترکیبات بین‌فلزی درکامپوزیت Al/TiO2 طی زینترینگ واکنشی درجا
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9521189001, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی
سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت منگنز-روی (Mn0.5Zn0.5Fe2O4) و بررسی کاربرد آن در هایپرترمیا
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد ومتالورژی (iMat 2019)(2019-10-07)
9511189019, ^امید میرزائی*, ^محمد تجلی
ارزیابی خواص الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت Al-B4C در محلول آب دریا
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
9521189005*, ^محبوبه آزادی, ^امید میرزائی
مطالعه خواص مکانیکی و آنالیز شکست آلیاژ 7075 آلومینیوم پس از عملیات حرارتی پیرسازی مصنوعی به صورت هم زمان با فرآیند نورد
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9411189004*, ^امید میرزائی, ^محمد علی حاجی موسی
مطالعه تاثیر عنصر مولیبدن در ساختار و خواص مکانیکی فولاد آستنیتی منگنز دار پس از عملیات حرارتی آنیل انحلالی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
مریم جهان آرای*, ^امید میرزائی, ^محمد علی حاجی موسی
Substitution effects of La3+ and Zn2+ ions on the microstructural and magnetic properties of Sr2-x Lax Ni2 Fe12-x ZnxO22 Y-type hexaferrite synthesized by sol-gel auto-combustion method
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9311189005*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
اثر دمای کلسینه کردن بر سنتز نانو پودر ایتریوم-آلومینیوم-گارنت توسط روش همرسوبی
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9222187002*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, مصطفی میلانی
Synthesis of BiFeO3 nanoparticles by the reverse chemical co-precipitation method: Influence of pH and study of the reaction mechanism
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9411189006*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
تاثیر افزودن TEOS بر روی خواص اپتیکی و ریزساختاری سرامیک پلی کریستال شفاف ایتریم آلومینیوم گارنت (YAG) تحت تف جوشی بدون فشار در اتمسفر هوا
یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران(2017-05-16)
9211187007*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, مصطفی میلانی
Synthesis and magnetic characterization of Pure Phase Bi2Fe4O9 Nanoparticles via Normal and Reverse Co-precipitation Methods
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی موادومتالورژی وپنجمین کنفرانس ملی مشترک انجمن مهندسی متالورزی وانجمن ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189003*, ^امید میرزائی, شکراللهی, 9411189012, 9411189006, 9311189016
Influence of pH Value on the Morphology and Magnetic Properties of BiFeO3 Nanoparticles Synthesized via Modified Chemical Co-precipitation
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9411189006*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, 9311141032
Microstructure and magnetic properties of La–Zn substituted Y-type hexaferrite synthesized by sol-gel autocombustion method
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189005*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, Hooman Shokrollahi
ررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویتشده با ذرات سرامیکیB4C به روش ریختهگری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184001*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
Structural and Morphological Characterization of Bi2Fe4O9 Nanoparticles Synthesized via Reverse Chemical Co-precipitation at Different pH Values
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9411189012*, ^امید میرزائی, شکراللهی, 9311141032, 9311189016, 9411189006
بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه الومینیمی تقویت شده با ذرات سرامیکی ZrO2/WO3 به روش ریخته گری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184003*, ^محمد تجلی, ^امید میرزائی
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات سرامیکی T i C به روش ریخته گری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184002*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
اثر حضور آلاینده روی بر خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتز شده با استفاده از روش پچینی اصلاح شده با امواج میکرویو
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
9211086004, ^امید میرزائی*, ^سید محمد صادق نوربخش, 9021334001
ارزیابی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتس شده به روش سل شل پچینی
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی -کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی(2016-02-23)
9211189015, ^حسن عبداله پور, ^امید میرزائی, 9111189019
Microwave Modified Pechini method for Synthesis of Cobalt ferrite Nano particles
5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured(2015-11-11)
^امید میرزائی, ^سید محمد صادق نوربخش
Investigation of phase formation, Structural and magnetic properties of Mg doped CoFe2O4 nanoparticles synthesized by pechini sol gel method
5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15(2015-11-11)
^امید میرزائی, ^محمد تجلی
سنتز نانوذرات فریت کبالت با روش سل ژل خود احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی آن
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^امید میرزائی, ^حسن عبداله پور
شبیه سازی عددی فرآ یند قالبگیری تزریقی فشار پایین آلومینا و مقایسه ان با نتایج تجربی
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی(2015-11-10)
^امید میرزائی, ^علی حبیب الله زاده, مجید یوسف زاده, احمد رضا محمد
Effect of calcination temperature on crystallite size and tetragonality of the barium titanate nano powders synthesized by chemical co-precipitation
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^محمد تجلی, ^امید میرزائی
Investigation of B4C effects on microstructure and mechanical properties of porous silicon carbide preforms due to the liquid silicon infiltration
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
Synthesis of pure YAG nano powders by co-precipitation method
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, ^محمد تجلی
Structural and magnetic properties of Sr2Co1.5Mg0.3Fe11.2Zr0.4Cd0.4O22 hexaferrite synthesized by sol-gel auto-combustion method
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, ^عباس هنربخش رئوف
A Novel Route to Synthesis LiNbO3 Nano particles via Mono Precipitation and Solid State Reaction
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, ^سهیلا بزازبنابی
Structural and magnetic properties of Sr2Co1.7Mg0.3Fe11.2Sn0.4Zn0.4O22 hexaferrite synthesized by auto combustion sol-gel method
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^عباس هنربخش رئوف, ^امید میرزائی
Effect of particle size on the microstructure and mechanical properties of RBBC ceramics
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
Synthesis of Pure Phase Bi2Fe4O9 Submicron Particles via Chemical CoPrecipitation Method
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی
Effect of acrylate gel maker factors on properties of B4C preforms for the fabrication of RBBC Ceramics
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
Investigation of phase formation, Structural and magnetic properties of Mg doped and Mg/Zn co-doped CoFe2O4 nanoparticles synthesized by pechini sol g
10th Biennial congress of the Iranian ceramic Society & 1st International conference on Advanced Ceramics(2015-05-04)
^امید میرزائی, ^محمد تجلی
تشخیص و حذف امضا از متون فارسی با استفاده از بازسازی تصویر
دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر(2015-03-11)
^امید میرزائی
بررسی خواص سطحی قطعات شیاردار فولادی نیتروژن دهی پلاسمایی شده به روش دیواره گرم و دیواره سرد
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^امید میرزائی, فرزاد محبوبی
Synthesis of Al2O3-WC nanocomposite powders via mechanical process
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^نجمه ذاکری, ^امید میرزائی
بررسی خواص و ویژگی های ساختاری نانوذرات فریت نوع Y با ترکیب Sr2Ni2Fel2-xCrx/2O22سنتز شده با روش سل-ژل احتراقی
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^امید میرزائی, علی قاسمی
تاثیر دمای کلسیناسیون بر روی تشکیل نانوذرات و ریزساختار فریت هگزاگونال نوع با ترکیب شیمیایی
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^امید میرزائی, علی قاسمی, غلامعلی باقری
بررسی تاثیر سخت کردن چند مرحله ای بر روی خواص مکانیکی و ریزساختاری فولاد X210Cr12
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
رضا بهادرانی, ^امید میرزائی, دکتر سهراب سنجابی
Study of Hardness and tensile properties of A356/nano-Al2o3 composites fabricated by a novel approach focusing on particle distribution in matrix
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^امید میرزائی, حمیدرضا بهاروندی
تولید آلیاژهای مس – ژرمانیوم نانوساختار به وسیله آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی و بررسی اثر عنصر آلیاژی بر ویژگی های ساختاری
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^حسن عبداله پور, ^امید میرزائی, علیرضا کمالی, مسعود نظریان سامانی, مجتبی بزرگمهر
ارزیابی تاثیر عملیات استمپرینگ و نیتروژن دهی مایع بر خواص مکانیکی فولاد AISI4340
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
رسول احمدی, ^محمد مهدی خرمی راد, ^امید میرزائی
سنتز نانوپودر کامپوزیتیVC-Al2O3 از V2O5,Al و کربن سیاهبا روش احیائ مکانوشیمیایی
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^امید میرزائی, ^بهروز قاسمی, منصور رضوی
بررسی تاثیر زمان عملیات نیتروژن دهی مایع و عملیات آستمپرینگ بر میکروساختار و خواص سایشی فولاد AISI4340
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
رسول احمدی, ^محمد مهدی خرمی راد, ^امید میرزائی
Synthesis of nanocrystalline Al2O3 powder via mechanical activation and Investigation of the mechanical behavior of nano-composite Al-Al2o3
15th International Metallurgy & Materials(2010-11-12)
^امید میرزائی, منصور رضوی, پیمان سعیدی
Production of micro-nano Al-Al2O3 composite and investigation of mechanical properties
15th International Metallurgy & Materials(2010-11-12)
^امید میرزائی, پیمان سعیدی
تاثیر عملیات سختکاری چند مرحله ای بر خواص مکانیکی و میکروساختاری فولاد 34CrNiMo6
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
تیمور محمدی منش, ^محمد مهدی خرمی راد, ^امید میرزائی
تهیه و مشخصه یابی نانوذرات اکسید تنگستن آلائیده به سریم برای کاربردهای فوتونیکی
ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو/6th International Conference On Information Science and development of Nanotechnology(2021-12-21)
مریم حاجی ابراهیمی*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, ^ساناز علمداری
سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات ZnS
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9911189013*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات اکسید تنگستن آلائیده به سریم Ce:WO3
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9911189002*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
توليد كاربيد تنگستن نانو ساختار با استفاده از فرآيند مكانو شيميايي
دوستدارصنايع رضوانه(تاریخ دفاع: 1390/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانو كامپوزيت نانو لوله هاي كربني
محمودي جزيي مريم سادات(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوپودر كاربيد واناديم به روش مكانوشيميايي
صفا محسن(تاریخ دفاع: 1389/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد آلياژ نانو بلورينCu-ge به روش آلياژ شناسي مكانيكي
نظريان ساماني محبوبه(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن ذراتAl2o3 ...
كربلائي اكبري محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز مكانو شيميايي نانو كامپوزيت ....
حسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
باقرحسيني سيدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
علي زاد فرزين يوسف(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمدي يايچي رويا(تاریخ دفاع: 1392/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اماميان حميد رضا(تاریخ دفاع: 1394/11/03) ، مقطع : دكتري
بررسي تأثير درصد افزودني SiC بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي پريفورم متخلخل كاربيد بور(B4C) توليد شده به روش پرس…
بيات احمد(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد بدنه‌هاي متخلخل كاربيد بور(B4C) به روش ريخته‌گري ژلي به منظور رخنه‌دهي سيليكون مذاب
رحيمي شهروز(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف يون كرومات از محلولهاي آبي به وسيله هيدروكسي آپاتايت طبيعي
تاجيك فائزه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات CoFe2O4 به روش سل ژل و بررسي افزودني ها بر خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي
كرد جواد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك‌بلور KBR به روش چكرالسكي دوپ شده با اكسيد مس و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن
آدينه سعيد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درصد B4C بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي پريفورم متخلخل كاربيد سيليسيوم (SiC) توليدشده جهت رخنه دهي با مذاب سيليكون
پرهيزكار مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو پودر باريوم تيتانات به روش هم رسوبي و بررسي خواص ساختاري و دي الكتريك آن
طاهري مفصل آزاده(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوم آلومينيوم سلول بسته حاوي پودر مس، تقويت شده با ذرات TIB2 به روش متالورژي پودر و بررسي رفتار جذب انرژي آن
عبدالكريم زاده سهيل(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لايه نشاني لايه نازك نانو ساختار اكسيد روي آلاييده شده با آلومينيوم و تيتانيوم بر روي شيشه و بررسي خواص الكتريكي و نوري آن
داودي جمالوئي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/03/17) ، مقطع : دكتري
سنتز نانو ذرات فريت هگزاگونال نوع ـ Y به روش سل ژل احتراقي و بررسي تأثير افزدون همزمان يونهاي Sn+4 . Zn+2 روي خواص مغناطيسي و ساختاري
جعفري بايقوت اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات فريت هگزاگونال نوع ـ Y با به كمك فرايند سل ژل احتراقي و بررسي تأثير افزدون همزمان يونهاي زيركونيوم و كادميم
سپهري آرام(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي نانوذرات فريت كبالت و فريت كبالت جانشيني شده با روي و كاميوم با پوشش سيليكا متخلخل براي كاربردهاي بيولوژيك
غريب شاهيان مليحه(تاریخ دفاع: 1394/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار يابي و شبيه سازي قالبگيري تزريقي فشار پايين(LPIM) آلومينا
سرداريان اصفهاني مهران(تاریخ دفاع: 1396/03/01) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت هگزاگونال نوع yدر اثر افزودن يون هاي la وznتهيه شده به روش سل -ژل خود احتراقي
رضائي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيمي تقويت شده با ذرات نيكل آلومينايد ميكرو آلياژ شده با بور
ايزانلومطلق مسلم(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري الكتريكي ومغناطيسي نانو ذرات مولتي فروئيك...
حسيني جعفري لواساني سيد اميرناصر(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزودن نانو ذرات B4Cپوشش داده شده توسط ....
عليا محمدجواد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار وخواص مكانيكي نانو كامپوزيت با زمينه Al332تقويت شده با نانوذرات....
ميرزائي فرد بهاره(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي خواص نانو پودر ايتريوم-آلومينيوم گارنت حاصل از روش شيميايي تر
رحماني مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/11) ، مقطع : دكتري
تاثر افزودن نانوذرات Tic پوشش داده شده توسط CuوAlبرريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت AL(Lmz) nano Ticتوليده شده به روش ريخته گري گردابي
مافي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد تك بلور ليتيوم نيوبات و بررسي خواص اپتيكي و الكترواپتيك آن
اميرجان احسان ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت پلي كريستال شفافYAG توسط زينترينگ SPS بدنه نانو ساختار و مطالعه پارامترهاي موثر بر آن
محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/15) ، مقطع : دكتري
اثر عناصر افزودني Y وMn بر روي خواص ساختاري و مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات مولتي فروئيكBiFeo3 سنتز شده به روش هم رسوبي شيميايي معكوس
سنگيان حميد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد لايه نازك فريت نيكل ـ روي با روش رسوب گذاري از فاز مايع و بررسي خواص فيزيكي
رستمي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي نانوكامپوزيت ...
سلامي مجيد(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ساختار مولتي فروئيكBi2Fe4O9 ، تف جوشي شده با روش مرسوم پرس گرم و ماكروويو
كنارسري مقدم علي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و تريبولوژيكي پوششNiCrbsi/Wc-CoCr بر روي فولاد كم كربن به روش HVOF
كشوري طباطبائي فرشته سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و تف جوشي درجاي فازهاي مكس (V/AL/C ) و ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري
حسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1399/02/31) ، مقطع : دكتري
مطالعه كريستالوگرافي بافت و خواص مكانيكي فولادكم كربن كم آلياژ در فرآيندهاي كوئنچ چند مرحله اي
حيدري اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
مطالعه كريستالوگرافي بافت و خواص مكانيكي فولادكم كربن كم آلياژ در فرآيندهاي كوئنچ چند مرحله اي
حيدري اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير افزودن Zno,Zro2 به Fe3O4 بر روي خواص مغناطيسي و كاربردهاي هايپر ترميا
قرايي كركاني سعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص خوردگي كامپوزيت زمينه آلومينومي تقويت شده با نانو ذرات كاربيد بور
عرب محمد(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو كامپوزيت درجا توليد شده آلومينيوم ـ آلومينايد تيتانيوم به روش متالورژي پودر
جعفري جمال(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، آلياژهاي Fe-Co-Mn به+ روش آلياژسازي مكانيكي و تف جوشي پلاسماي جرقه اي و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي
فارابي خانقاهي سعيد ، مقطع : دكتري
ايجاد نانو كامپوزيت فريت سخت / نرم SrFe12019/MnZnFe2O4و بررسي خواص مغناطيسي و گرما درماني (هايپر ترميا)
توكلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد نانو كامپوزيت فريت سخت / نرم SrFe12019/MnZnFe2O4و بررسي خواص مغناطيسي و گرما درماني (هايپر ترميا)
توكلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص الكتريكي فيلم نازك سديم بيسموت تيتانات لايه نشاني شده به روش اسپين كوتينك
جابري سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص الكتريكي فيلم نازك سديم بيسموت تيتانات لايه نشاني شده به روش اسپين كوتينك
جابري سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت منگنز رويMn1-xZnxFe2O4 براي كاربردهاي هايپر ترميا
ميرباقري سيده مهين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت منگنز رويMn1-xZnxFe2O4 براي كاربردهاي هايپر ترميا
ميرباقري سيده مهين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه و تحليل پتانسيل حرارت دهي نانوذرات فرومغناطيس و سوپرپارامغناطيس هگزافريت استرنسيم تحت ميدان هاي مغناطيسي متناوب براي استفاده در هايپرترمياي مغناطيسي
عبداللهي مجيد ، مقطع : دكتري
سياهكاري با جريان برق و عوامل موثر بر مقاومت سايشي فولاد سياهكاري شده
وحدت روزبه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص آنيزوتروپي فوم آلومينيوم سلول بسته تحت فشار استاتيكي در دماي محيط و زير صفر درجه
خضرزاده اميد(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عمليات مكانيكي بر روي خواص اكسيداسيون همدماي پوششهايNICoCrAly اعمال شده به روش اسپري سوخت و اكسيژن با سرعت زياد (HVOF) بر روي آلياژ پايه نيكل
اقباليان امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير افزودن عنصر كروم بر ويژگي هاي ساختاري و بر هم كنش هاي مغناطيسي آرايه نانوسيم هاي كبالت ـ آهن»
پايمزد ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير عنصر تيتانيوم بر خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيتMg -5sn/GNP
بوند داود ، مقطع : دكتري
بررسي مقاومت به فرسايش دما بالاي كامپوزيت لايه اي ZrB2-SiC اعمال شده به روشSPS بر روي زير لايه گرافيتي در حضور افزودني هاي WCوHfB2
علي اكبرپورشلماني صادق(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
بررسي ساختار نانو كامپوزيت Tio2/CNTو مقايسه آن با Tii2-p25/CNT
عبداللهي پدرام(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت كبالت coznxzrxfe2-2xo4 براي كاربردهاي هاپير ترميا
طاعتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت كبالت coznxzrxfe2-2xo4 براي كاربردهاي هاپير ترميا
طاعتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص جذب امواج الكترومغناطيس كامپوزيت هسته / پوسته متشكل از الياف سخت / نرم مغناطيسي و پوسته سراميكي در محدوده باند KU
جهان آراي مريم(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد پوشش آلياژي كامپوزيتي روي ـ نيكل / اكسيد ايتريم و بررسي خصوصيات مكانيكي و خوردگي آن
نجاتيان سحر ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فيلتر فومي سراميكي كاربيد سيليسيمي به روش دوغابي مورد استفاده در ريخته گري و ارزيابي خواص آن
ملااقايي پري ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فيلتر فومي سراميكي آلومينايي به روش دوغابي مورد استفاده در ريخته گري و ارزيابي خواص آن
حاجي ملك احمدي محبوبه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير عمليات حرارتي رسوب سختي بر عملكرد سايشي و الكتروشيميايي فولاد زنگ نزن custom450
پازوكي قوهه مليكا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اعمال پوشش كيتوسان ـ پلي كاپرولاكتون به روش پرينت سه بعدي بر رفتار خوردگي و زيست برون تني پوشش هاي اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي بر زير لايه Ti-6Al-4V
تفرشي مهشيد ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير اعمال پوشش كيتوسان ـ پلي كاپرولاكتون به روش پرينت سه بعدي بر رفتار خوردگي و زيست برون تني پوشش هاي اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي بر زير لايه Ti-6Al-4V
تفرشي مهشيد ، مقطع : دكتري
بررسي اثر دماي لايه نشاني لايه نازك آلياژ آنتروپي بالايFe Ni Cu Co Mn بوسيله ليزر پالسي (PLD) بر ريز ساختار و خواص مكانيكي
صدوقي متنق نادر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر دماي لايه نشاني لايه نازك آلياژ آنتروپي بالايFe Ni Cu Co Mn بوسيله ليزر پالسي (PLD) بر ريز ساختار و خواص مكانيكي
صدوقي متنق نادر ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عمليات حرارتي كوئنچ مرحله اي بر ريز ساختار ، خواص مكانيكي و خوردگي فولاد D2
احمدي منيره ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عمليات حرارتي كوئنچ مرحله اي بر ريز ساختار ، خواص مكانيكي و خوردگي فولاد D2
احمدي منيره ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشحصه¬يابي خواص نانوساختارهاي اكسيدروي با استفاده از عصاره گياه پونه كوهي وحشي
نصيري جهرودي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي پاسخ سوسوزني(تابناكي) و خواص فوتوكاتاليستي نانوساختارهاي اكسيدي دوگانه سرب تنگستات/اكسيدروي
حسين پور مريم ، مقطع : دكتري
توليد و بررسي خواص ساختاري و سوسوزني نانوكامپوزيتهاي اكسيد تنگستن/اكسيد تيتانيوم
بررسي خواص خوردگي و سايشي پوشش اپوكسي با تقويت كننده نانوآلومينا و بازدارنده دايودو هيدروكسي كوينلاين
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانوكامپوزيت BiFeO3/YFeO3 توليدشده به روش هم‌رسوبي شيميايي معكوس
سنگيان حميد ، مقطع : دكتري
ساخت و بررسي خواص ساختاري و سوسوزني نانوكامپوزيتهاي اكسيد تنگستن/اكسيد تيتانيوم
حاجي ابراهيمي مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشخصه¬يابي نانوكامپوزيتهاي ناهمگن كادميوم سولفيد-روي سولفيد آلائيده به نقره براي كاربردهاي تبديل فوتو انرژي
كيقبادي مرضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
The effect of the particle size on the heating and drug release potential of the magnetic nanoparticles in a novel point of view
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2021)
9511187004, ^محمد تجلی*, ^امید میرزائی
سنتز نانوذرات سوپرپارامغناطیس فریت کبالت (CoFe2O4) با پوشش مزومتخلخل سیلیکا (SiO2) به کمک امواج میکرویو جهت استفاده در دارو رسانی
(2018-01-14)
امکان سنجی ساخت پوشش های نانوساختار برای جلوگیری از سایش و خوردگی قطعات پمپ و شیرآلات
(2020-12-08 00:00:00)
سنتز فریت هگزاگونال نانو ساختار نوع Y Sr2Co2-xNixFe12-yAlyO22 به روش سل ژل خود احتراقی و بررسی خواص کریستالی و مغناطیسی آن(مجری اول)
(2017-12-31)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
طيف شناسي در مهندسي مواد   (51 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد , گرایش : مهندسي مواد
مكانيزمهاي مقاوم شدن   (42 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد , گرایش : شناسايي و انتخاب مواد
تئوری نابجایی ها   (476 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : شناسایی و انتخاب مواد و شکل دادن فلزات
بلورشناسی و آزمایشگاه   (459 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی متالورژی
ترمودینامیک مواد 1   (507 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی متالورژی
آزمایشگاه عملیات حرارتی   (430 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
o_mirzaee@semnan.ac.ir
02331532336

فرم تماس